Legal Notice, Privacy Policy and Terms of Use

English


Register Legal Notice

According the stablished in the Llei Orgànica 3/2018, 6th of december, of data protection with personal character, we inform you that the specified personal data detailed will only be included in an internal application for PIC’s internal use. The usage that will be done with this data it’s only to authenticate and authorize the access to the datacenter services and to inform you through you email address of events that may interest you.

You can exercise your revocation, modification or opposition rights writing to the email address contact@pic.es from the email address specified in your personal data.

Privacy

We collect an IP address from all visitors to our Site. An IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you use the Internet. We use IP addresses to help diagnose problems with our server, administer our Site, analyze trends, understand how visitors use our Site, gather broad demographic information for aggregate use in order for us to improve the site, and deliver customized, personalized content.

IP addresses are not linked to personally identifiable information. Our server does not recognize visitors’ email addresses and we do not set any cookies. Cookies refer to unique packets of information that a server can transfer to a visitor’s computer.

Site visitors may be asked to give other information, such as a mailing address, and a phone number in order to receive some of our services. Visitors may decide to volunteer this additional information.
The information we collect is used to improve the content of our website and our ability to share important information with our constituents. We do not partner with or have special relationships with any ad server companies.

If our information practices change at some time in the future, we will post the policy changes to our website to notify visitors of these changes. Visitors who have voluntarily provided contact information using the Site will be notified before we use their data for any new purposes, and they will be given the opportunity to opt out of these new uses.

Terms of Use

The Port d’Informació Científica (PIC) website operates under the Creative Commons License Policy (CC License) as stated below, with a few notable exceptions. Throughout our site, we may use content and images which are the legal property of other organizations or individuals, are protected by copyrights owned by them, and are not the property of PIC and thus not subject to our CC License. Those items which are copyright protected by third parties are noted within the site and any use or reproduction of that content and those images must be coordinated through the legal copyright holder, not PIC.

Creative Commons License:
Subject to the restrictions noted above, you are free:

 • to Share – to copy, distribute, display, and perform content available on this site (“the Work”) under the following conditions:
  • Attribution. You must attribute the Work to the Port d’Informació Científica (but not in any way that suggests we endorse you or your use of the work).
  • Non-commercial. You may not use the Work for commercial purposes.
  • No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon the Work.
 • For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this Work. The best way to do this is with a link to this web page.
 • Any of the above conditions can be waived if you get permission from PIC.
 • Nothing in this license impairs or restricts PIC’s moral rights.

 

Català


Avís Legal de Registre

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 3/2018 de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que es detallen a continuació s’inclouran en una aplicació informàtica d’ús intern del PIC. L’ús que se’n realitzarà d’aquestes dades és únicament per tal d’autentificar i autoritzar l’accés als serveis del centre i poder-vos informar mitjançant el vostre correu electrònic d’actuacions que puguin ser del vostre interès.

Podeu exercir el vostre drets de rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita al correu contact@pic.es des de l’adreça de correu especificada en les vostres dades personals.

Política de Privacitat

Recopilem una adreça IP de tots els visitants del nostre lloc. Una adreça IP és un número que s’assigna automàticament al vostre ordinador quan feu servir Internet. Utilitzem adreces IP per ajudar a diagnosticar problemes amb el nostre servidor, administrar el nostre lloc, analitzar tendències, entendre com els visitants utilitzen el nostre lloc, recopilar informació demogràfica àmplia per a un ús agregat per tal que puguem millorar el lloc i oferir contingut personalitzat.

Les adreces IP no estan enllaçades amb informació d’identificació personal. El nostre servidor no les relaciona amb les adreces de correu electrònic dels visitants i no configurem cap cookie relacionada. Les cookies fan referència a paquets únics d’informació que un servidor pot transferir a l’ordinador d’un visitant.

Es pot demanar als visitants del lloc que proporcionin altra informació, com ara una adreça postal i un número de telèfon per rebre alguns dels nostres serveis. Els visitants poden decidir oferir aquesta informació addicional voluntariament.
La informació que recollim s’utilitza per millorar el contingut del nostre lloc web i la nostra capacitat per compartir informació important amb els nostres electors. No ens associem ni tenim relacions especials amb cap empresa de servidors d’anuncis.

Si les nostres pràctiques d’informació canvien en algun moment en el futur, publicarem els canvis de política al nostre lloc web per notificar aquests canvis als visitants. Els visitants que hagin proporcionat voluntàriament informació de contacte mitjançant el lloc web rebran una notificació abans que utilitzem les seves dades per a qualsevol finalitat nova i se’ls donarà l’oportunitat de no participar en aquests nous usos.

Termes d’Ús

El lloc web del Port d’Informació Científica (PIC) funciona sota la Política de llicències de Creative Commons (Llicència CC) tal com s’indica a continuació, amb algunes excepcions notables. Al llarg del nostre lloc, podem utilitzar contingut i imatges que són propietat legal d’altres organitzacions o individus, estan protegits per drets d’autor propietat d’ells i no són propietat de PIC i, per tant, no estan subjectes a la nostra llicència CC. Aquells elements protegits per drets d’autor per tercers s’anoten dins del lloc i qualsevol ús o reproducció d’aquest contingut i aquestes imatges s’ha de coordinar mitjançant el titular legal dels drets d’autor, no PIC.

Llicència Creative Commons:
Subjecte a les restriccions esmentades anteriorment, vosté és lliure de:

 • Compartir: copiar, distribuir, mostrar i realitzar el contingut disponible en aquest lloc (“l’Obra”) sota les condicions següents:
  • Atribució. Heu d’atribuir l’Obra al Port d’Informació Científica (però no de cap manera que suggereixi que us avalem o el vostre ús de l’obra).
  • No comercial. No pot utilitzar l’Obra amb finalitats comercials.
  • Sense obres derivades. No pot alterar, transformar o construir sobre l’Obra.
 • Per a qualsevol reutilització o distribució, ha de deixar clars als altres els termes de llicència d’aquesta Obra. La millor manera de fer-ho és amb un enllaç a aquesta pàgina web.
 • Qualsevol de les condicions anteriors es pot renunciar si obteniu permís de PIC.
 • Res d’aquesta llicència perjudica o restringeix els drets morals de PIC.

 

Castellano


Aviso Legal de Registro

De acuerdo con lo establecido en la Llei Orgànica 3/2018 de 6 de diciembre, de protección de datos con caracter personal, os informamos que los datos personal que se detallan a continuación se incluirán en una aplicación informática de uso interno del PIC. El uso que se realizará con estos datos es unicamente con el fin de autentificar y autorizar el acceso a los servicios del centro y poder informar al usuario mediante su correo electrónico de actuaciones que puedan ser de su interés.

Puede ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita al correo contact@pic.es desde la dirección de correo electrónico especificada en sus datos personales.

Política de Privacidad

Recopilamos una dirección IP de todos los visitantes de nuestro sitio web. Una dirección IP es un número que se asigna automáticamente a su computadora cuando usa Internet. Usamos direcciones IP para ayudar a diagnosticar problemas con nuestro servidor, administrar nuestro sitio web, analizar tendencias, comprender cómo los visitantes usan nuestro sitio web, recopilar información demográfica amplia para uso agregado a fin de que podamos mejorar el sitio y entregar contenido personalizado.

Las direcciones IP no están vinculadas a información de identificación personal. Nuestro servidor no reconoce las direcciones de correo electrónico de los visitantes y no configuramos ninguna cookie. Las cookies se refieren a paquetes únicos de información que un servidor puede transferir a la computadora de un visitante.

A los visitantes del sitio web se les puede pedir que proporcionen otra información, como una dirección postal y un número de teléfono para recibir algunos de nuestros servicios. Los visitantes pueden decidir ofrecer voluntariamente esta información adicional.
La información que recopilamos se utiliza para mejorar el contenido de nuestro sitio web y nuestra capacidad para compartir información importante con nuestros electores. No nos asociamos ni tenemos relaciones especiales con ninguna empresa de servidores de anuncios.

Si nuestras prácticas de información cambian en algún momento en el futuro, publicaremos los cambios de política en nuestro sitio web para notificar a los visitantes sobre estos cambios. Los visitantes que hayan proporcionado voluntariamente información de contacto utilizando el sitio web serán notificados antes de que usemos sus datos para cualquier propósito nuevo, y se les dará la oportunidad de optar por no participar en estos nuevos usos.

Términos de Uso

El sitio web Port d’Informació Científica (PIC) opera bajo la Política de Licencia Creative Commons (Licencia CC) como se indica a continuación, con algunas excepciones notables. En todo nuestro sitio, podemos usar contenido e imágenes que son propiedad legal de otras organizaciones o individuos, están protegidos por derechos de autor de su propiedad y no son propiedad de PIC y, por lo tanto, no están sujetos a nuestra Licencia CC. Los elementos que están protegidos por derechos de autor de terceros se indican en el sitio y cualquier uso o reproducción de ese contenido y esas imágenes debe coordinarse a través del titular legal de los derechos de autor, no de PIC.

Licencia Creative Commons:
Sujeto a las restricciones mencionadas anteriormente, usted es libre de:

 • Compartir: para copiar, distribuir, mostrar y ejecutar el contenido disponible en este sitio (“el Trabajo”) bajo las siguientes condiciones:
  • Atribución. Debe atribuir el Trabajo al Port d’Informació Científica (pero de ninguna manera que sugiera que lo respaldamos a usted o su uso del trabajo).
  • No comercial. No puede utilizar el Trabajo con fines comerciales.
  • Sin obras derivadas. No puede alterar, transformar o construir sobre la Obra.
 • Para cualquier reutilización o distribución, debe dejar en claro a los demás los términos de la licencia de este Trabajo. La mejor manera de hacerlo es con un enlace a esta página web.
 • Se puede renunciar a cualquiera de las condiciones anteriores si obtiene el permiso de PIC.
 • Nada en esta licencia perjudica o restringe los derechos morales de PIC.